PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Personální audit

Hlavní stránka »  Personální audit

Personální audit

cílem personálního auditu je optimální nastavení personálních procesů v přímé vazbě na firemní procesy, optimalizace organizační struktury, zvýšení efektivity řízení pracovního výkonu zaměstnanců. Umožňuje vám získat nezávislý pohled na efektivitu vaší společnosti a uvolnit její potenciál tak, aby byla více konkurenceschopná. Na výstupu získáte návrh nové organizační struktury, popisy klíčových a podpůrných procesů a jejich vzájemných vazeb, návrh popisů klíčových pracovních pozic a plán implementace změn do praxe. Nezbytnou součastí je kalkulace finančních úspor vyplývajících z navrhovaných změn. V rámci poradenství následně pomáháme našim klientů navrhované změny realizovat.

Audit řízení výkonu zaměstnanců

je postaven na myšlence . Umožní vám nastavit jednoduchý ale účinný systém dosahování firemních cílů. Smyslem auditu je vyhodnotit, nakolik se vaši pracovníci zaměřují na aktivity, které vedou k požadovaným výsledkům, případně jestli mají všechny znalosti a dovednosti, aby takové pracovní aktivity vykonávali co nejefektivněji. Může být zaměřen na pracovníky jednoho oddělení (obchod, výroba atp.) nebo celé společnosti. Na výstupu získáte návrh změn systému řízení výkonu zaměstnanců, který významně zvyšuje jeho efektivitu při současném snižení časové zátěže manažerů a zaměstnancům poskytuje více svobody. V rámci poradenského procesu vám pak vypracujeme popisy pracovních pozic a včetně návrhu měření dosahování požadovaných výsledků.

Audit interní komunikace

mapuje efektivitu procesů vnitrofiremní komunikace. Cestou elektronického dotazníku všem zaměstnancům a osobních rozhovorů s klíčovými pracovníky analyzujeme naplňování informačních potřeb v rámci celé společnosti. Cílem je návrh konkrétních kroků a opatření na zlepšení výkonnosti interní komunikace podle individuálních potřeb určitých skupin zaměstnanců, vytvoření nových komunikačních toků a interaktivních metod komunikace.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

analýza se nesoustředí pouze na získání dat jako takové, ale jako hlavní cíl spolupráce chápe jejich transformaci ve smysluplné informace o klíčových postojích vašich pracovníků a jejich změnách v časovém úseku posledních 12-ti měsíců. Umožňuje upozornit na možná budoucí rizika a příčiny problémů v personální práci. Otevírá prostor pro interní komunikaci a inovaci procesů. Na začátku se zevrubně věnujeme identifikaci sledovaných oblastí a definování konkrétních informací, které má průzkum přinést. Po pilotním ověření na míru sestaveného dotazníku spustíme jeho on-line verzi mezi definovanou skupinou zaměstnanců. Následuje 2-fázová statistická analýza a podrobná interpretace výsledků. Závěrečná písemná zpráva prezentovaná zadavateli zahrnuje tabulky, grafy a jejich interpretaci, výstupy pro další práci HR a top managementu.

Audit systému odměňování

cílem projektu je revize současného systému odměňování a benefitů ve společnosti zadavatele tak, aby splňoval požadavky na moderní spravedlivé a motivační odměňování zaměstnanců. Cíle bude dosaženo prostřednictvím analýzy současného systému, jeho předností a slabin a návrh a kritická diskuse možných úprav formou konzultací a workshopů se zodpovědnými pracovníky. Součástí je redefinice hodnotících kritérií a pilotní ověření nového systému na vzorku zaměstnanců před spuštěním implementace.

Výběrový audit (Assessment centrum)

při výběru nových pracovníků, sestavování či doplňování pracovních týmů – naši partneři poptávají naše služby zpravidla v závěrečných fázích výběru. Všichni naši konzultanti, kteří se zabývají touto oblastí jsou odbornými psychology s bohatými zkušenostmi v oblasti obchodu a personalistiky, pracují se standardizovanými psychodiagnos­tickými metodami a technikami.

Rozvojový audit (Development centrum)

při potřebě zmapovat potenciál firmy v jejich zaměstnancích, výběru perspektivních zaměstnanců do manažerské přípravy, plánování personálních rezerv, tvorbě kariérových plánů, analýze vzdělávacích potřeb, individuálním poradenství atp.

Audit dle individuálních potřeb zákazníka

při potřebě zmapovat některé specifické oblasti. Např. analýza uplatňovaného stylu řízení, analýza příčin úspěchu úspěšných týmů resp. neúspěchu neúspěšných ve specifických podmínkách a předmětu podnikání firmy, odhalení demotivačních činitelů apod.

Kdy vyhledat poradenskou firmu?

  • vaše společnost je úspěšná na trhu, rychle se rozrostla a stávající organizační struktura a formy vnitrofiremní komunikace přestávají dostačovat
  • po prudké expanzi přichází období stagnace a vy hledáte příčiny a cesty jak dál
  • vaše společnost, ač má zatím dominantní postavení na trhu, se stává nabubřelým byrokratickým kolosem, který ztratil efektivitu procesů a pružnost v reakci na trh
  • hledáte příčiny snižující se výkonnosti vašich týmů nebo jednotlivých pracovníků a cesty ke zvýšení motivace
  • potřebujete doplnit stávající týmy novými lidmi s odpovídajícími odbornými i osobnostními předpoklady a potenciálem k růstu
  • v návaznosti na měnící se strategii firmy potřebujete zmapovat potenciál, který máte ve svých zaměstnancích a ty nejlepší vybrat a připravit pro nové úkoly
  • potřebujete získat nadhled nad vaší osobní situací, ujasnit si své cíle, získat nové znalosti či rozvinout některé dovednosti, hledáte cesty dalšího rozvoje vaší osobnosti