PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Naše projekty

Hlavní stránka »  Naše projekty

Naše současné projekty financované z ESF a rozpočtu ČR

1. Interní lektor a kouč – vytvoření a pilotáž kurzů a metodik

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.10/02­.0046

Začátek 15.12.2010, ukončení 14.12.2012

Cíle projektu

Projekt vytvoří metodiky, kurzy a pomůcky pro další rozvoj interních lektorů a koučů rozdělených podle jejich potřeb do několika podskupin.

Druhou oblastí výstupů projektu je tvorba platformy a metodiky pro výměnu zkušeností s využíváním interních lektorů mezi zodpovědnými pracovníky ve firmách a mezi odbornou veřejností.

Cíle projektu: A. Rozvojové prvky spojující vzdělávání do inovativní B-learningové formy

 • vznikne 12 prezenčních kurzů, které budou připravovat různé typy interních lektorů, trenérů, koučů na jejich roli. Každý kurz bude mít připraven návod pro lektora, materiály, cvičení, případové studie a další pomůcky
 • vzniknou 4 e-learningové kurzy na podporu rozvoje této skupiny
 • vznikne virtuální třída další z nástrojů podpory dlouhodobé spolupráce při rozvoji interních lektorů a koučů

B. Metodiky pro pomoc při zavádění a zlepšování postavení interních lektorů, trenérů a koučů ve firmách

 • metodika (dokument) popisující transferové aktivity, pomůcky a návody pro pomoc při aplikování poznatků interních lektorů, trenérů a koučů z kurzů do praxe
 • metodiku (dokument) popisující nástroje a možnosti pro udržovací a rozšiřování dovedností interních lektorů po ukončení úvodního vzdělávání (např. workshopy a virtuální třídy pro výměnu zkušeností)
 • vytvořit dokument popisující možnosti a kroky pro vytváření a udržení systémů využívání interních lektorů, trenérů a koučů ve firmách. Tento dokument má pomoci hlavně personalistům prosadit institut interních lektorů,trenérů nebo koučů ve firmě a systematicky zavést jejich využívání, motivaci a odměňování, nastavit KPI atd. Bude shrnovat sucess stories z firem, poukáže na formy výpočtu návratnosti investic, sepíše možné KPI atd.

Vedlejší výstup:

 • pilotním odzkoušením kurzů a metodik projde min. 150 interních lektorů, trenérů a koučů z různých firem z kraje (100 prezenční kurzy a 50 přes e-learning)
 • v rámci tvorby metodik se zapojí min. 20 personalistů

V rámci projektu proběhl na závěr webinář. Jeho záznam naleznete na

2. Tvorba kurzů pro rozvoj klíčových kompetencí pracovníků městských policií

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.07/02­.0082

Začátek 1.1.2011, ukončení 31.12.2013

Partner projektu Statutární město Ostrava

Cíle projektu

Tento projekt navazuje na naši dřívější spolupráci s městskými policiemi, kde proběhly i personální audity a vytvořily se kompetenční profily pozic strážník a vedoucí. Cíle tak navazují a pokračují v započaté práci.

Cíle:

 • Vytvořit a odpilotovat sérii prezenčních kurzů pro strážníky a vedoucí městské policie v oblasti měkkých dovedností.

Vznikne:

 • 42 PREZENČNÍCH KURZŮ
 • 13 KURZŮ E-LEARNINGOVOU FORMOU
 • 3 METODIKY PRO ROZVOJ INTERNÍCH LEKTORŮ a to na vedení workshopu, náslech a závěrečné zkoušky
 • BUDE VYŠKOLENA SKUPINA MIN. DESETI INTERNÍCH LEKTORŮ – formou kurzů, vypracování práce, náslechů na kurzech, vyzkoušení si vedení kurzů pod patronací zkušených lektorů, výměna zkušeností na workshopu.

Vedlejší cíle:

 • Jako součást kurzů připravit i všechny podpůrné materiály a pomůcky (kompletní seznam pomůcek viz. výstupy z aktivit)
 • Zřízení a vedení virtuálních tříd na
 • Upravit a dovybavit učebnu pro prezenční kurzy i rozvojové aktivity vedené IT technologií – e-learningové kurzy, virtuální třídu, samostudium materiálů atd.

K projeku byla vydána . Ke stažení je na konci této stránky.

3. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání pro vedoucí a klíčové úředníky územních samosprávných celků

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/03­.0002

Začátek 1.3.2012, ukončení 31.8.2013

Cíle projektu

Projekt vytvoří virtuální kurzy – nový druh eLearningu, které využívají prvků e-learningu (interaktivní prvky, cvičení, formuláře) doplněné o videozáznam lektora, který dává kurz spád a zlepšuje procento těch, kteří celý kurz dostudují.

Cíle:

 • Vytvořit a odpilotovat sérii 18 virtuálních kurzů pro měkké dovednosti se zaměřením na vedoucí a klíčové úředníky.

Vznikne:

 • 18 VIRTUÁLNÍCH KURZŮ
 • OBSAH A TEXTY KURZU
 • CVIČENÍ A DALŠÍ INTERAKTIVNÍ PRVKY
 • SKRIPT PRO VIDEOČÁST
 • VIDEONAHRÁVKA LEKCE VEDENÉ LEKTOREM
 • ČASOVÝ SCÉNÁŘ KURZU
 • Celkovým výstupem je hotový kurz připravený k pilotáži přes webové prostředí skládající se z videosekvencí lekce lektora spojené se slidy, doplněný cvičeními, formuláři a dalšími interaktivními prvky a multimediálními částmi.

4. Školení pro manažery – manažerské rozhovory

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/03­.0001

Začátek 1.4.2012, ukončení 31.3.2013

Cíle projektu

Projekt vytvoří kompletní sadu 30 kurzů manažerských rozhovorů vedených formou tzv. DRILOVÁNÍ POSTUPŮ – algoritmů.

Cíle:

 • V rámci pilotního odzkoušení proběhne 15 kurzů, kterými projde min. 50 manažerů ze Zlínského kraje, každý několika kurzy.

Vznikne:

 • JASNÝ ALGORITMUS – postup kroků graficky zpracovnaný formou kartičky
 • SCÉNÁŘ KURZU, podle kterého lektor kurz povede
 • VIDEO A AUDIO UKÁZKY, CVIČENÍ, PŘÍPADOVÉ STUDIE a další pomůcky pro trénink a drilování
 • MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY
 • PREZETNACE LEKTORA V POWERPOINTU
 • POMŮCKY jako quick card, osobní plány rozvoje, koučovací listy atd.

Ukončený projekt, ve kterém je INC Consulting

INC Consulting spol. s r. o. byla úspěšná ve 3. výzvě grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání s projektovou žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Finanční podpora byla firmě přiznána na projekt Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Firma ho začala realizovat od 1. prosince 2006.

Jednou z aktivit projektu je i samostatný informační a konzultační web.

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Ing. Petr Vitouch, jednatel společnosti
tel.: 545 242 821, 603 268 987

Soubory: